BNI Ingenious : กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่

เราคือกลุ่มนักธุรกิจ ที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กัน ภายใต้ปรัชญาของ BNI "ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้รับ" กลุ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มเจ้าของกิจการกว่า 60 อุตสาหกรรม ร่วมกลุ่มจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบโอกาสทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ

BNI เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก BNI “ให้โอกาส...สร้างธุรกิจ” โอกาสในการสร้างความสำเร็จของการรวมกลุ่มกันของ BNI นั้นมาจากการใช้หลักการ แนวทาง ระบบ และวิธีการที่ดี

BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious

ยอดส่งต่อธุรกิจในปีนี้

เป้าหมาย

555M

ยอดปัจจุบัน

22M

ยอดประจำสัปดาห์

1M

โอกาสทางธุรกิจ

822