BNI Ingenious : กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่

เราคือกลุ่มนักธุรกิจ ที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กัน ภายใต้ปรัชญาของ BNI "ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้รับ" กลุ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มเจ้าของกิจการกว่า 60 อุตสาหกรรม ร่วมกลุ่มจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบโอกาสทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ

BNI เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก BNI “ให้โอกาส...สร้างธุรกิจ” โอกาสในการสร้างความสำเร็จของการรวมกลุ่มกันของ BNI นั้นมาจากการใช้หลักการ แนวทาง ระบบ และวิธีการที่ดี

BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious
BNI Ingenious

ยอดส่งต่อธุรกิจในปีนี้

เป้าหมาย

0

ยอดปัจจุบัน

0

ยอดประจำสัปดาห์

20M

โอกาสทางธุรกิจ

0